داستان کارواش ( از سری داستان های سی ار امی )

این داستان راجع به کارواش است و اشتباه مدیر کارواش ما را در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری میگوید Ali Mokhtari · داستان کارواش (از سری داستان های سی ار امی
ادامه مطلب